مدل سه بعدی جای CD و DVD

مدل سه بعدی جای CD و DVD

مدل سه بعدی جای CD و DVD

مدل سه بعدی جای CD و DVD طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Assembly

Revolve

Boss Extrude

Cut Extrude

Circular Pattern

Shell

Plane

Chamfer


خرید آنلاین